MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
In dit onderwerp
Financiële aspecten
Naar boven

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Financiële aspecten

De zorg voor een stervende patiënt brengt soms financiële problemen met zich mee. Voor mantelzorg (zorg door naasten) gelden wettelijke regelingen, die onder meer de combinatie met betaald werk moeten vergemakkelijken. Bij opname in een hospice vindt bekostiging plaats uit de reguliere vergoedingen van zorgverzekeraars. Mensen die naar verwachting nog maar enkele maanden te leven hebben, kunnen niet altijd onmiddellijk in een verpleeghuis worden opgenomen. Informatie over financiële aspecten en regelgeving dient bij de zorgverzekeraar te worden ingewonnen.

De familie moet ook nagaan welke kosten het overlijden van een familielid met zich meebrengt. Gezins- en familieleden vragen meestal geen vergoeding voor de zorg aan een terminale patiënt, maar ze dienen wel na te gaan in hoeverre professionele zorgverleners kunnen helpen zodat de last niet te zwaar wordt. Er worden bijvoorbeeld kosten gemaakt voor geneesmiddelen, thuiszorg, maar ook reiskosten en kosten door inkomensderving. Uit onderzoek is gebleken dat een derde van alle gezinnen het grootste deel van het spaargeld aanspreekt voor de zorg voor een stervend familielid. De familie dient de kosten openhartig met de (huis)arts of maatschappelijk werker te bespreken, waarbij ze erop moeten aandringen dat er redelijke aandacht aan de kosten en planning wordt besteed in een poging de kosten te beperken of te ondervangen.

Het is ook raadzaam om voorbereidingen te treffen voor de verdeling van de nalatenschap. Hoewel het moeilijk is om over bezittingen en financiële zaken te praten wanneer er iemand op sterven ligt, is dit toch aan te raden. Vaak blijkt dan dat de patiënt bepaalde zaken zelf nog kan afhandelen, zodat de familie wordt ontlast.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Vorige: Aanvaarding

Volgende: Het maken van keuzes

Illustraties
Tabellen
Disclaimer