MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
In dit onderwerp
Introductie
Naar boven

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Introductie

Medische zorg veronderstelt een hulpverleningsrelatie tussen de arts en de patiënt, waarbij de arts zich inspant om met de vereiste bekwaamheid en zorgvuldigheid de patiënt bij zijn gezondheidsproblemen te begeleiden, ziekte en aandoeningen te voorkomen of zo mogelijk te genezen. Belangrijk daarbij is dat de patiënt vertrouwen kan hebben en heeft in de hulp die de arts kan bieden. Tegelijkertijd heeft de patiënt een eigen positie en daarmee samenhangende zeggenschap: het gaat immers om zijn of haar privacy, lichaam en geest. Idealiter zullen arts en patiënt samen beslissen wat in een bepaalde situatie het beste is met betrekking tot diagnostiek, behandeling, begeleiding en verzorging. De patiënt heeft daarbij echter steeds eigen rechten, waarmee de arts rekening dient te houden.

Dit hoofdstuk bespreekt de rechten van de patiënt in het kort. Het behandelt allereerst het recht op informatie en toestemming, ook in de situatie dat de patiënt niet bekwaam is zelf een beslissing te nemen. Aansluitend hierop bespreekt het de mogelijkheid van een schriftelijke wilsverklaring en verscheidene bijzondere kwesties rond het eind van het leven, in het bijzonder euthanasie. Voorts beschrijft het de omgang met medische gegevens, waaronder die in het medisch dossier, het recht op geheim en het recht op bescherming van de privacy. Tot slot behandelt dit hoofdstuk de behandeling van de rechten van de patiënt bij medisch-wetenschappelijk onderzoek en de verschillende manieren waarop de arts aansprakelijk voor zijn of haar handelen (of nalaten) kan zijn.

illustrative-material.sidebar 1

Juridische termen met betrekking tot de gezondheidszorg

Bekwaamheid: het recht om zelfstandig het beheer te voeren over eigen zaken (vanaf 18 jaar).

Onbekwaamheid: niet in staat zijn om de eigen zaken zelfstandig te beheren als gevolg van letsel of invaliditeit, overeenkomstig een gerechtelijke uitspraak.

Wilsonbekwaamheid: niet in staat zijn om de juiste beslissingen te nemen of uit te voeren, na vaststelling door een arts of een andere behandelaar.

Wilsverklaringen: documenten in de vorm van een euthanasieverklaring of een volmacht voor geneeskundige zorg.

Euthanasieverklaring: een document waarin iemand zijn wensen kenbaar maakt met betrekking tot toekomstige medische interventies op een moment dat die persoon die beslissingen niet meer zelf kan mededelen.

Volmacht voor geneeskundige zorg: een document waarin een persoon iemand anders aanwijst die namens hem of haar beslissingen over de medische behandeling mag nemen. De aangewezen persoon wordt een ‘gevolmachtigde' genoemd.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Volgende: Aansprakelijkheid

Illustraties
Tabellen
Disclaimer