MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Rechten van de patiënt in het algemeen

De rechten van de patiënt hangen nauw samen met de rechten van de mens zoals neergelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (Verenigde Naties) en het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens. In Europa zijn deze rechten nader uitgewerkt in het Verdrag inzake Mensenrechten en Biogeneeskunde van de Raad van Europa en in de Verklaring ter bevordering van de rechten van de patiënt van de Europese afdeling van de Wereldgezondheidsorganisatie.

In Nederland zijn rechten van de patiënt uit verschillende wettelijke regelingen af te leiden. Soms gaat het daarbij om specifieke wetten, zoals de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (WOPZ), de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en de Wet op medische keuringen en de Wet op de orgaandonatie, soms om regelingen met een meer algemene strekking, zoals de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), die in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW) is neergelegd, en de Wet bescherming persoonsgegevens.

In de WGBO is gekozen voor het samenwerkingsmodel tussen hulpverlener en patiënt: zij zijn partners in een wederkerige overeenkomst. Daarbij heeft de hulpverlener zijn eigen medisch-professionele verantwoordelijkheid. Volgens artikel 7:453 BW wordt van hem verwacht dat hij handelt in overeenstemming met zijn professionele standaard, dat wil zeggen met de zorgvuldigheid en deskundigheid die van een redelijke en deskundige hulpverlener mag worden verlangd.

De WGBO is, voorzover niet uitgesloten, van overeenkomstige toepassing op situaties waarin niet van een overeenkomst tussen een arts en een patiënt kan worden gesproken, zoals handelingen in de bedrijfsgeneeskunde of verzekeringsgeneeskunde, in penitentiaire inrichtingen en bij medisch onderzoek voor justitiële doeleinden.

Voor uitvoerigere informatie over de rechten van de patiënt wordt verwezen naar: prof. dr. H.J.J. Leenen, Handboek gezondheidsrecht, deel i, Rechten van mensen in de gezondheidszorg, vierde druk (2000), en deel ii, Gezondheidszorg en recht, vierde druk (2002), Bohn Stafleu van Loghum.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Vorige: Geheim en privacy

Volgende: Recht op informatie

Illustraties
Tabellen
Disclaimer