MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
In dit onderwerp
Recht op informatie
Naar boven

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Recht op informatie

Op grond van artikel 7:448 BW moet de hulpverlener de patiënt op duidelijke wijze, desgevraagd schriftelijk, inlichten over het voorgenomen onderzoek en de voorgestelde behandeling en over de ontwikkelingen omtrent het onderzoek, de behandeling en de gezondheidstoestand van de patiënt.

Daarbij geldt het redelijkheidscriterium. Het gaat niet om uitputtende informatie, maar om wat de betreffende patiënt in redelijkheid moet weten om tot een verantwoorde beslissing te kunnen komen. In de praktijk kunnen vragen rijzen over bepaalde aspecten van het voorgenomen onderzoek of de behandeling – bijvoorbeeld: heeft de arts voldoende informatie gegeven over de risico's die aan de ingreep verbonden zijn? Waren er in aanmerking komende alternatieven en is de patiënt daarop gewezen? Ook dergelijke vragen worden beoordeeld aan de hand van het redelijkheidscriterium.

Uiteraard kan een patiënt te kennen geven geen informatie te willen ontvangen. De hulpverlener dient dit te respecteren, behalve als daaruit nadeel voor hemzelf of anderen kan voortvloeien (art. 7:449 BW). Informatie kan ook niet worden gegeven als de patiënt niet in staat is die te ontvangen en te verwerken. Bij een dergelijke situatie van wilsonbekwaamheid kan een vertegenwoordiger in plaats van de patiënt optreden. (zie Juridische positie van de patiënt: Wilsonbekwaamheid)

Informatie hoeft voorts niet aan de patiënt zelf te worden gegeven als die kennelijk ernstig nadeel voor de patiënt zou opleveren (‘therapeutische exceptie'). Het moet daarbij gaan om een ernstige aangelegenheid, niet omdat de hulpverlener van mening is dat de patiënt beter niet op de hoogte kan worden gesteld.

Bij toepassing van de therapeutische exceptie mag een ander dan de patiënt worden ingelicht als het belang van de patiënt dit vereist. Een voorbeeld zijn de echtgenoot of kinderen die de patiënt verzorgen en voor die verzorging de desbetreffende informatie nodig hebben. Als de arts besluit bepaalde informatie (vooralsnog) niet aan de patiënt te geven, moet hij daarover eerst een collega raadplegen.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Vorige: Rechten van de patiënt in het algemeen

Volgende: Schriftelijke wilsverklaring

Illustraties
Tabellen
Disclaimer