MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
In dit onderwerp
Dossier
Naar boven

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Dossier

De hulpverlener moet een dossier bijhouden (art. 7:454 BW). Daarin moeten alle voor de hulpverlening noodzakelijke gegevens worden opgenomen. Hierbij geldt de professionele standaard: de gegevensregistratie moet in overeenstemming zijn met wat in de medische beroepsgroep geboden en algemeen gangbaar is. Het is dus niet louter ter subjectieve beoordeling van de hulpverlener wat hij in het dossier neerlegt.

Persoonlijke werkaantekeningen, zoals voorlopige hypothesen, vallen buiten de dossierplicht. Zij kunnen apart van het dossier worden gehouden, mits zij strikt persoonlijk blijven. Kunnen dergelijke aantekeningen door anderen worden ingezien, dan vormen ze onderdeel van het dossier.

Het dossier over de patiënt dient in principe 10 jaar lang te worden bewaard. In de praktijk wordt daarbij veelal uitgegaan van het laatste contact met de patiënt (bijvoorbeeld als het gaat om de gegevens van de huisarts). De medische gegevens kunnen echter langer worden bewaard als, zoals de wet het uitdrukt, dit voor de zorg door een goede hulpverlener nodig is. De patiënt kan vragen het dossier of delen daarvan te vernietigen (art. 7:455 BW). Dat moet dan binnen drie maanden gebeuren. Vernietiging heeft niet plaats als de gegevens van belang zijn voor een ander of als de wet zich daartegen verzet.

De patiënt heeft recht op inzage en op afschrift of kopie (daarvoor kan een beperkte kostenvergoeding worden gevraagd), tenzij de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander zich daartegen verzet (art. 7:456 BW). De patiënt is geen eigenaar van het medisch dossier en kan dus niet het origineel opeisen. Bij het inzagerecht geldt niet de therapeutische exceptie, zoals deze bij de informatie is geregeld (zie Juridische positie van de patiënt: Recht op informatie). Inzage moet dus altijd worden verleend. De hulpverlener kan wel aanbieden toelichting te geven of zelf bij de inzage aanwezig te zijn. Maar als de patiënt erop staat een kopie te krijgen, zal die moeten worden gegeven.

Alle stukken in het medisch dossier vallen onder het inzagerecht, ook bijvoorbeeld brieven van andere artsen die de patiënt vroeger hebben behandeld. Uitgesloten van inzage zijn alleen de persoonlijke werkaantekeningen van de arts.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Vorige: Aansprakelijkheid

Volgende: Euthanasie en euthanasieverklaring

Illustraties
Tabellen
Disclaimer