MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
In dit onderwerp
Aansprakelijkheid
Naar boven

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Aansprakelijkheid

De arts is zoals elke burger strafrechtelijk aansprakelijk bij het begaan van een misdrijf of overtreding. Vervolging van hulpverleners in de gezondheidszorg komt overigens niet vaak voor. Voor misdrijven is opzet of grove schuld vereist; aan die eis zal niet snel voldaan zijn.

Veel vaker is er sprake van tuchtrechtelijke aansprakelijkheid. Een patiënt of een andere belanghebbende kan bij een van de regionale tuchtcolleges voor de gezondheidszorg een klacht indienen tegen een arts of een andere hulpverlener, zoals een tandarts, apotheker, fysiotherapeut, psychotherapeut of verpleegkundige. Als blijkt dat de arts in zorg is tekortgeschoten en dat hem daarvan een verwijt kan worden gemaakt, kan dat leiden tot oplegging van een tuchtrechtelijke maatregel, zoals een waarschuwing, berisping, geldboete of tijdelijke schorsing in de bevoegdheid het beroep uit te oefenen.

Een arts kan te maken krijgen met niet alleen strafrechtelijke en tuchtrechtelijke aansprakelijkheid, maar ook civielrechtelijke aansprakelijkheid. Het gaat daarbij meestal om situaties waarin door een (vermeende) fout schade voor de patiënt is ontstaan. De patiënt kan dan schadevergoeding krijgen, op voorwaarde dat de arts inderdaad in zorg is tekortgeschoten, er schade is ontstaan en de schade voldoende verband houdt met de fout of nalatigheid van de arts.

Voor deze aansprakelijkheid is het algemene civiele aansprakelijkheidsrecht, zoals dit voor iedere burger geldt, van toepassing. Het is voor de gezondheidszorg niet specifiek. Wel heeft de wetgever in de WGBO bepaald dat de hulpverlener zijn aansprakelijkheid niet kan beperken of uitsluiten (art. 7:463). Voorts is er een centrale aansprakelijkheid van het ziekenhuis – in de WGBO in artikel 7:462 BW neergelegd – voor alle fouten binnen de muren van het ziekenhuis gemaakt. Daardoor kan de patiënt altijd het ziekenhuis aanspreken en hoeft hij niet uit te zoeken wie een eventuele fout heeft begaan, hetgeen voor een buitenstaander buitengewoon moeilijk zou zijn.

De patiënt die meent dat hij onjuist is behandeld, kan overigens ook (of: eerst) een klacht bij een klachtencommissie indienen. Alle hulpverleners (zelfstandige beroepsbeoefenaren, instellingen) zijn wettelijk verplicht zelf of met anderen samen te zorgen voor een klachtvoorziening waar patiënten of hun naasten met klachten over de verleende hulp terecht kunnen. De Wet klachtrecht cliënten zorgsector stelt aan die voorziening de nodige eisen om de onafhankelijkheid en een zorgvuldige behandeling van de klacht te waarborgen.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Vorige: Introductie

Volgende: Dossier

Illustraties
Tabellen
Disclaimer