MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Geneesmiddelallergieën

Allergische reacties (overgevoeligheidsreacties) op een geneesmiddel komen relatief weinig voor. In tegenstelling tot andere soorten bijwerkingen staat het aantal en de ernst van de allergische reacties meestal niet in verband met de gebruikte hoeveelheid geneesmiddel. Bij mensen die allergisch zijn voor een geneesmiddel kan zelfs een kleine hoeveelheid geneesmiddel al een allergische reactie veroorzaken. De aard van deze reacties varieert van gering en gewoon vervelend tot ernstig en levensbedreigend (zie Allergische reacties: Introductie). Voorbeelden van allergische reacties zijn huiduitslag en jeuk, koorts, vernauwing van de luchtwegen en piepende ademhaling, zwelling van weefsel (bijvoorbeeld van het strottenhoofd en de stembanden), waardoor de ademhaling wordt bemoeilijkt en een daling van de bloeddruk, soms tot gevaarlijk lage waarden.

Allergische reacties op geneesmiddelen zijn onvoorspelbaar, aangezien de reacties ook kunnen optreden nadat iemand eerder één of meerdere keren aan het geneesmiddel is blootgesteld zonder dat er een allergische reactie optrad. Hierbij maakt het niet uit of het middel op de huid wordt aangebracht, via de mond wordt ingenomen of wordt geïnjecteerd. In geval van een lichte reactie kan behandeling met een antihistaminicum volstaan. Bij een ernstige of levensbedreigende reactie kan een injectie met epinefrine Handelsnaam
Epinefrine
Epipen
(vroeger ook wel ‘adrenaline' genoemd) of corticosteroïden (als hydrocortison Handelsnaam
Buccalsone
Locoid
Mildison
Solu‑Cortef
) nodig zijn.

Voordat een nieuw geneesmiddel wordt voorgeschreven, vraagt de arts meestal of de patiënt allergisch is voor bepaalde geneesmiddelen. Mensen bij wie ernstige allergische reacties zijn opgetreden, zouden een SOS-armband of -hanger moeten dragen waarop hun geneesmiddelallergieën staan vermeld. Bij noodgevallen is deze informatie (bijvoorbeeld penicillineallergie) een waarschuwing voor medisch en paramedisch personeel.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Vorige: Ernst van bijwerkingen

Volgende: Risicofactoren

Illustraties
Tabellen
Disclaimer